A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár

 

Alapító Okirata

 

 

Jelen alapokmány az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint igazgatási szerveik létrehozásáról és ezzel összefüggő egyéb intézkedésekről szóló — a társadalombiztosítás központi hivatali szervei feladat- és hatáskörének, valamint működésének átmeneti szabályairól szóló 75/1999. (V.21.) Korm. rendelet által hatályon kívül helyezett — 91/1993. (VI.9.) Korm. rendelet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény, a társadalombiztosítás központi hivatali szervei feladat- és hatáskörének, valamint működésének átmeneti szabályairól szóló 75/1999. (V.21.) Korm. rendelet, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján készült.

I.

Általános rendelkezések

1. Az társadalombiztosítási költségvetési szerv elnevezése:

Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár.

2. A szerv rövidített – az ügyvitel során használt – megnevezése:

Fejér MEP.

3.Székhelye: 8000 Székesfehérvár, József A. u. 42.

4.Levelezési címe: 8002 Székesfehérvár, Pf.101.

5.A MEP önállóan gazdálkodó részjogkörrel rendelkező társadalombiztosítási költségvetési szerv.

 

 

6.    Fontosabb adatai:

Kincstári számlaszáma:

Előirányzat-felhasználási keretszámlaszáma:

10029008-01743805-00000000

Kincstári kártyafedezeti számlaszáma:

10029008-01743805-00060004

Ellátási számlaszáma: 10029008-01300097-00000000

Ellátási kártyafedezeti számlaszáma:10029008-01300097-00060004

7.    Áfa alanyisága: az általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény alapján a működési költségvetést illetően áfa-bevallásra kötelezett.

8.    Alapító: Országgyűlés felhatalmazása alapján a Kormány

9.            Az alapítás dátuma: 1993. június 12.

10.        Felügyeletet ellátó: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

11.        Felügyeleti szerv vezetője: Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója
II.

A MEP alaptevékenysége, feladatai

1.                 Előkészíti az egészségbiztosítás természetbeni ellátásainak finanszírozását, elvégzi a gyógyászati segédeszköz és gyógyfürdő szolgáltatáshoz nyújtott ártámogatás előkészítését és folyósítását.

2.                 Előkészíti a gyógyszerek árához nyújtott társadalombiztosítási ártámogatás folyósítását.

3.  Megköti az egészségbiztosítási természetbeni szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal a szerződéseket, a szerződéseket karbantartja és nyilvántartja.

4.     Végzi az egészségügyi szakellátás nyújtásához szükséges kapacitás- lekötést és az azzal kapcsolatos feladatokat.

5.   Előkészíti, megköti és karbantartja a gyógyszertárakkal, gyógyászati segédeszköz gyártókkal és forgalmazókkal, gyógyfürdőkkel kötendő finanszírozási szerződéseket.

6.     Végzi az egészségügyi szolgáltatók teljesítményeinek szakmai ellenőrzését, előkészíti a jogalap nélkül felvett összegek megtéríttetését, intézkedik a megtérítésükről.

7.     Ellátja a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, egyéb gyógytényezők és anyatej ellátással, valamint a közgyógyellátási igazolvánnyal és orvosi nyilvántartással kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.

8.   Rendszeresen ellenőrzi a keresőképtelenség, illetve a keresőképesség elbírálását, végzi a keresőképtelenség ideje alatti kötelezően előírt felülvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat.

9.  Megállapítja és folyósítja az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait, valamint a baleseti táppénzt és az utazási költség-térítést, valamint folyósítja a honvédelmi törvényben szabályozott táppénz pótló segélyt.

10.   Ellátja az egészségbiztosítási ellenőrzési feladatokat, ellenőrzi a foglalkoztatók nyilvántartási és bejelentési kötelezettségének teljesítését, valamint az ellátásokkal kapcsolatos megállapítási és folyósítási tevékenységét, karbantartja az e tevékenységet támogató adatbázisokat. Érvényesíti a jogalap nélkül felvett ellátásokat és megtérítési igényeket.

11.  Lefolytatja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek engedélyezésével összefüggő eljárást, a megállapodásokat megköti. Ellátja a társadalombiztosítási kifizetőhelyek szakmai irányítását, ellenőrzését, továbbá az általuk folyósított pénzbeli ellátások elszámolásával kapcsolatos feladatokat.

12.   Ellátja a TAJ számok képzésével, kiadásával kapcsolatos feladatokat. A biztosítottakat, egészségügyi szolgáltatásra jogosultakat, valamint a foglalkoztatókat nyilvántartásba veszi, a nyilvántartást karbantartja, működteti. Elbírálja és teljesíti az adatszolgáltatási kérelmeket.

13.  Megköti az egészségügyi szolgáltatásra, az egészségbiztosítási ellátásokra a megállapodásokat.

14.  Végrehajtja a szociális biztonságról szóló és egyéb egészségbiztosítási tárgyú nemzetközi egyezményekhez kapcsolódó feladatokat.

15.  Működteti a jogorvoslati rendszert, ellátja az egyéb jogi feladatokat.

16.  Nyilvántartja és kezeli az egészségbiztosítási pénztár követeléseit.

17.   Ellátja a költségvetéssel összefüggő tervezési, gazdálkodási, beszámolási, számviteli és nyilvántartási feladatokat.

18.   Ellátja a működési vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, vagyonkezelési, adatszolgáltatási, közbeszerzési és egyéb pénzügyi és üzemeltetési feladatokat.

19.   Végzi a megye egészségbiztosítási statisztikai adatainak gyűjtését, feldolgozását, teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.

20.   Működteti a feladatok ellátásához kapcsolódó informatikai rendszereket.

21.   Ellátja a biztosítottak igény szerinti, illetve szervezett, folyamatos tájékoztatását jogaikról és kötelezettségeikről, az igényérvényesítés módjáról, valamint működteti az ügyfélszolgálatot.

22.   Együttműködik az OEP szakfőosztályaival, közigazgatási és társadalmi szervekkel, szervezetekkel.

23.   Részt vesz a társadalombiztosítási ügyintézői munkakörhöz előírt szakképesítés megszerzéséhez szükséges oktatásszervezési feladatokban.

24.   Ellátja továbbá azokat az egyéb feladatokat, amelyeket jogszabályok, illetőleg a felettes szerv a hatáskörébe utal.

25.   A Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár kisegítő, kiegészítő tevékenységéről a MEP SzMSz rendelkezik.

 

 

 

III.

A MEP gazdálkodási jogköre

 

1.     A MEP

a)gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel önállóan gazdálkodó

b)a költségvetési előirányzatok feletti jogosultság szempontjából részjogkörrel rendelkező

társadalombiztosítási költségvetési szerv.

 

2.     A MEP a működéséhez szükséges előirányzatokat a Magyar Köztársaság adott évi költségvetéséről szóló törvény LXXII. Fejezete tartalmazza, melyet a mindenkor érvényes jogszabályok, továbbá a fejezeten belül érvényes belső szabályok figyelembevételével használ fel.

 

3.     A gazdálkodási tevékenységet az OEP irányítja.

 

4.     A MEP alaptevékenységének, feladatainak forrása az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében az “5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előirányzatok” elnevezésű költségvetési címen belül az”52 Igazgatási szervek” elnevezésű alcím kiadási és bevételi költségvetési előirányzatai.

 

5.     A MEP – működési költségvetése útján – vállalkozási tevékenységet nem végez, gazdasági vagy közhasznú társaságban nem vesz részt.

 

6.  A MEP-nél a pénzügyi- gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását a MEP szervezeti egységeinek ügyrendje és azok mellékletei tartalmazzák.

 

 

IV.

A MEP vezetőjének kinevezési rendje

 

1.  A MEP egyszemélyi felelős vezetője az OEP főigazgatója által kinevezett igazgató.

 

2.  Az MEP igazgató-helyetteseket az OEP főigazgatója nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat a MEP igazgató gyakorolja.

 

3.  Az igazgató és az igazgató- helyettesek illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozó rendelkezéseket a Fejér Megyei MEP Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti.

 

 

V.

A MEP képviselete

 

1.   A MEP-et az igazgató képviseli.

 

2.   A MEP igazgatója képviseleti jogát esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja.

 

3.  A MEP látja el a jogi képviseletet a peres ügyekben és a nem peres eljárásban.


 

VI.

A MEP szervezeti felépítése és működési rendje

 

1.   A Fejér  Megyei Egészségbiztosítási Pénztár szervezeti és működési rendjét az OEP főigazgatója által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat (FM MEP SzMSz) tartalmazza.

 

2.   Az OEP főigazgatója utasítással rendezi az OEP és az igazgatási szervek feladatellátása során követendő eljárási (ügyviteli) rendet, és gondoskodik az igazgatási szervek egységes jogalkalmazási gyakorlatának biztosításáról.

 

3.   Az igazgató a belső eljárási (ügyviteli) rendre vonatkozóan — a jogszabályokkal, az állami irányítás egyéb eszközeivel összhangban — igazgatói utasítást adhat ki.

 

 

Székesfehérvár, 2002. december 12.