Okirati bizonyítási eljárás

(2017.02.16.)

Az orvos az ellátását megelőzően ellenőrzi, hogy Ön szerepel-e az egészségbiztosítónál az ellátásra jogosultakról vezetett nyilvántartásban. Amennyiben a jogviszony-ellenőrzés nem „zöld” vagy „sárga lámpa” jelzést mutat, az orvosnál tájékoztatják Önt, hogy jogviszonya rendezése érdekében forduljon a kormányhivatal megyeszékhelyen működő járási hivatalához, Pest megye és a főváros esetén Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalához.

Amennyiben az ellenőrzés során a nyilvántartási rendszer visszajelzése nem egyezik meg az Ön által ismertekkel, akkor lehetősége van a jogviszonya tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárást kezdeményezni. Ha ennek során Ön okirattal valószínűsíti, hogy fennáll valamilyen biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, akkor a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) nyilvántartásában egészségügyi szolgáltatásra jogosultként fogjuk szerepeltetni, amíg a nyilvántartás és az okirat tartalmának eltérését tisztázzák.

Az egészségbiztosítási nyilvántartásba bejelentett jogviszonyát bárki ellenőrizheti ügyfélkapun (www.magyarorszag.hu) keresztül is.Tartalom:

Milyen dokumentumok alkalmasak az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására?

Mi történik az eljárás megindítása után?
Jogszabályok

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy jelen tájékoztatónkban kizárólag az okirati bizonyításról olvashat, mely szervesen kapcsolódik a jogviszony rendezési eljáráshoz, ezért az általános szabályok megismerése érdekében kérjük, olvassa el a jogviszony rendezési eljárásról szóló tájékoztatónkat is.

 

Milyen dokumentumok alkalmasak az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság bizonyítására?

Az eljárás során olyan okiratot lehet felhasználni, amely a biztosítotti vagy az egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonyt, jogosultságot valószínűsíti, így például:

 • igazolást a bejelentésről, illetve
 • az alábbi dokumentumokat

Munkaviszony esetén

 • a foglalkoztató igazolása a bejelentés teljesítéséről
 • munkaszerződés vagy kinevezési okirat és 3 hónapnál nem régebbi bérfizetési igazolás, írásos elszámolás

Szövetkezeti tag esetén

 • személyes közreműködést igazoló egyéb okmány (pl. közgyűlési, zárszámadási jegyzőkönyv, stb.)

Álláskeresési támogatásban részesülő esetén

 • állami foglalkoztatási szerv határozata: 
  • álláskeresési járadékra, illetve 
  • vállalkozói járadék megállapításáról szóló jogerős határozat

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

 • ellátást megállapító jogerős határozat 
 • folyósító szerv igazolása

Tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén

 • tanulószerződés 
 • iskolalátogatási igazolás, vagy gazdálkodó szervezet/egyéni vállalkozó és a tanuló között létrejött szerződés, ami a gyakorlati képzésre vonatkozik

Egyéni vállalkozó (kiegészítő tevékenységűnek nem minősülő egyéni vállalkozó) esetén

 • Érvényes T1041 jelű bejelentő és változás-bejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása

Társas vállalkozó esetén

 • társas vállalkozás által kiállított igazolás, társasági szerződés, ha abban nevesítve van a tag; 
 • személyes közreműködést igazoló okirat pl.: közgyűlési határozat és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás 
 • a T1041 jelű bejelentő és változás-bejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása

Megbízási / vállalkozási jogviszony esetén

 • foglalkoztató igazolása 
 • megbízási/vállalkozási szerződés és a díjazás kifizetéséről szóló írásos elszámolás

Mezőgazdasági őstermelő esetén

 • a T1041 jelű bejelentő és változás-bejelentő lapon történő bejelentés teljesítésének igazolása

Táppénz, Csed, Gyed, baleseti táppénz folyósítása esetén

 • folyósító szerv igazolása; 
 • az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén

 • az ellátást megállapító jogerős határozat; 
 • az ellátás folyósítását igazoló postai utalvány, vagy banki kivonat; 
 • előleget megállapító végzés és a folyósítási törzsszámot tartalmazó igazolás; 
 • a nyugdíjfolyósító szerv által kiadott igazolás

Gyes, Gyet esetén

 • folyósító szerv igazolása; 
 • ellátást megállapító jogerős határozat

Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, ápolási díj folyósítása esetén esetén

 • folyósító szerv igazolása; 
 • ellátást megállapító jogerős határozat

Tanuló/hallgató esetén

 • érvényes diákigazolvány; 
 • iskolalátogatási igazolás és személyes okmány (külföldi esetén jogosultságát igazoló egyéb dokumentum pl.: nemzetközi szerződésen alapuló ösztöndíj megállapításáról szóló igazolás)

Megváltozott munkaképességű (50 %), egészségkárosodást szenvedett (40 %) személy esetén

 • a jogosultságot megalapozó munkaképesség-változást, vagy az egészségkárosodást megállapító szakvélemény vagy hivatal igazolása, hatósági bizonyítvány vagy határozat; 
 • önbejelentési kötelezettség teljesítését valószínűsítő okirat

Kiskorú esetén

 • lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről; 
 • egyéb személyazonosságot igazoló okirat (pl.: születési anyakönyvi kivonat)

Szociálisan rászorult személy esetén

 • hatósági bizonyítvány az egészségügyi szolgáltatásra való szociális rászorultságról

Biztosítással/ egészségbiztosítási ellátási jogosultságot keletkeztető jogviszonnyal nem rendelkező belföldi személyek esetében

 • a kötelezettség bejelentéséről szóló, állami adóhatóság által érkeztetett/iktatott T1011-es bejelentőlap; 
 • a kötelezettség megállapításáról szóló adóhatósági határozat

Biztosítással/ egészségbiztosítási ellátási jogosultságot keletkeztető jogviszonnyal nem rendelkező külföldi személyek esetében

 • a megállapodás aláírt példánya, 
 • a járulék befizetését igazoló bizonylat


Mi történik az eljárás megindítása után?

Amennyiben Ön valószínűsíti biztosítási jogviszonya fennállását, az egészségbiztosító egészségügyi szolgáltatásra jogosító jogviszonya fennállásának tisztázásáig „zöldre állítja a lámpát”. Ez alapján az egészségügyi szolgáltató a jogviszonya ellenőrzése során rendezett jogviszony visszajelzést kap abban az esetben is, ha a jogviszony tisztázásához a bejelentésre kötelezettel szemben további adategyeztetés elvégzése szükséges.

A rendezetlen jogviszonnyal egészségügyi ellátást igénybe vevő személyek adatait a NEAK átadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). Az adatok alapján a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését az adóhatóság ellenőrzi. Amennyiben járulékfizetésre vonatkozó adatokat nem találnak, a NAV megkeresi az ügyfelet annak érdekében, hogy igazolja az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát. Az egészségügyi szolgáltatásra jogosító alapjogviszony hiányában egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. 


Jogszabályok